مقاله بانکداری نوین رشته حسابداری

بحث های مربوط به قوانین جدید مربوط به حفاظت از شبکه های اطلاعاتی به نوبه ی خود، دست کم در آمریکا، باعث رونق داد و ستد شرکتهایی شده است که خدمات حفاظت از شبکه ها را ارائه می دهند . در این زمینه ، این موضوع نیز به عنوان یک چالش، پیش روی شرکتهای بزرگ […]