روش تحقیق بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی

جمع آوری اطلاعات اولیه با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است که شامل ۳۰ سوال می‌باشد که سوالات ۱تا ۴ اطلاعات پایه در خصوص ویژگیهای پاسخگویان (سن، میزان تحصیلات، و …) را در بر می‌گیرد و ۲۶ سوال بعدی از نوع «پاسخ بسته» بوده و به ترتیب زیر طراحی شده اند.سوالات ۵ تا ۱۰ در […]