کار تحقیقی مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال اداری کشور ایران و آلمان

در سیستم قضایی پیشین وحدت قاضی بود در حالی که در اصلاحات قانون جدید تعدد قاضی پذیرفته شده است.تجدید نظرخواهی از حقوق مسلم اشخاص می باشد که نقض آن باعث استبداد می شود و مخالف حقوق شهروندی است از ایرادات اساسی به قانون جدید دیوان است.ارجاع موضوع به داوری نیز در قانون دیوان عدالت اداری […]