مقاله ارزیابی اثر مولفه بازاریابی ارتباطی بر میزان وفاداری مشتریان ایران خودرو

اصطلاح Relationship Marketing”” به عنوان بازاریابی رابطه ای ، بازاریابی مبتنی بر رابطه و  بازاریابی ارتباطی ترجمه شده است . در متن این مقاله از عنوان بازاریابی ارتباطی استفاده شده است . تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از بازاریابی ، عبارت است از بازاریابی یک کارکرد یا وظیفه سازمانی است و یک مجموعه ای از فرآیند […]