تحقیق تعلیم و تربیت در ایران باستان

هدف از این تحقیق بررسی تعلیم و تربیت در ایران باستان است. در این تحقیق تلاش شده است تا مفهوم تعلیم و تربیت در ایران باستان مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا مقدمه ای از نظرات و دیدگاه های موجود پیرامون تعلیم و تربیت در ایران باستان ذکر شده است، سپس بر اساس ترتیب […]