مقاله نهادگرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی (اکولوژی جمعیت)

در این مقله به دو موضوع نهاد گرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی یا تغییر تطبیقی می پردازیم در پاسخ به بسیاری از سوال ها که نهاد ها چیستند؟ چگونه مشروعیت می یابند؟ چگونه تغییر می کنند؟ در مورد نهاد گرایی باید گفت به دو بحث نهاد گرایی قدیم و جدید تقسیم می شود. […]