مقاله اوضاع اقتصادی در تاریخ ایران

پس‌ از مرگ‌ شاه‌ عباس‌ اول‌، حکومت‌ مرکزی‌ رو به‌ ضعف‌ گذاشت. این‌ ضعف‌ نه‌ تنها در زمینه‌ سیاسی‌ و نظامی‌، بلکه‌ در وضعیت‌ اقتصادی‌ کشور نیز آشکار شد. بروز قیام‌هایی‌ در داخل‌ و تهاجم‌ همسایگان ‌(عثمانیان‌ و اوزبکان‌) به‌ سرحدات‌ کشور و وقوع‌ درگیری‌های‌ نظامی،‌ از پیامدهای‌ زمامداری‌ شاه‌صفی‌ در تحولات‌ سیاسی‌ عصر صفویه‌ […]