تحقیق بررسی اهمیت شروع ورزش از دوران کودکی

اکثر تحقیقات اثر فعالیت فیزیکی ر ا در افراد بالغ بررسی کرده اند و کمتر به موضوع کودکان پرداخته اند . در صورتیکه اثرات فعالیت فیزیکی در دوران کودکی همانند بزرگسالی است . کودکان به فعالیت نیاز دارند تا از ان طریق ابراز وجود کنند ، مهارتهایی را بیاموزند تا بر احساس اعتماد به نفس […]