مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق

به نظر می رسد با توجه به تحلیل و تبین فرایند اهدای جنین، باید بین مراحل مختلف آن تفکیک قایل شد. در یک مرحله صاحب اسپرم و تخمک، سلول های جنسی خود را به مراکز درمان ناباروری می دهند و در مرحله‌ی دیگر، مراکز یاد شده اسپرم و تخمک را در محیط آزمایشگاه بارور نمود […]