مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی

مقصد ابتدايي مانند تهيه وسيله زندگي براي انسان است مثل بهداشت، خوراك، مسكنمقصد متوسط هدف‌هايي است كه براي رسيدن به كمال مانند تحصيل علم و معرفت، براي رسيدن به شناخت و عرفان خداوند و يا اقسام عبادت‌ها مثل نماي، روزه و حج و . . .، و يا براي رسيدن به قرب لهي انجام مي‌گيرد.مقصد […]