مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی

مقصد ابتدایی مانند تهیه وسیله زندگی برای انسان است مثل بهداشت، خوراک، مسکنمقصد متوسط هدف‌هایی است که برای رسیدن به کمال مانند تحصیل علم و معرفت، برای رسیدن به شناخت و عرفان خداوند و یا اقسام عبادت‌ها مثل نمای، روزه و حج و . . .، و یا برای رسیدن به قرب لهی انجام می‌گیرد.مقصد […]