تحقیق بررسی گروه های اسمی در زبان فارسی

هدف از انجام این تحقیق بررسی گروه های اسمی در زبان فارسی از گذشته تا کنون است. در این تحقیق تلاش شد، ضمن بیان گروه های اسمی نشان داده شود که با گذشت سالیان سال از تحول در گروه اسمی هنوز ساختاری منسجم نتوانیم برای آن ترسیم نماییم و ساختار های موجود بر خلاف دیگر […]