تحقیق بررسی انواع دریبل کردن در بسکتبال

با توجه به شرایط مهاجم و مدافع، دریبل کردن انواع مختلفى دارد که هر یک داراى خصوصیات ویژه و کاربردهاى گوناگون است:مهارت دریبل کنترلى- کاربرد دریبل کنترلى :از این نوع دریبل، در هنگام مقابله با مدافع مستقیم، نفوذ به سمت حلقه، تغییر مسیرها، چرخش‌ها و نیز در هنگام حفظ توپ، استفاده مى‌شودمهارت دریبلى کنترلى- شرح […]