تحقیق بررسی ادبیات حماسی

انسان آرمانی که شخصیت او در وجود برخی از قهرمانان دوره‌های اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی یا دیگر آثار ادب حماسی زبان فارسی نظیر:گرشاب نامه اسدی طوسی،گشتاسب نامه دقیقی،بهمن نامه ایرانشاه بن ابی الخیر،برزورنامه عطائی رازی وجهانگیرنامه قاسم مداح و …..متجلی است،مظهری از ارزشهای اخلاقی وعاطفی قوم ایرانی ونموداری از آرزوهای متعالی ملتی است که […]