مقاله تدابیر دندانپزشکی در اندوکاردیت عفونی رشته پزشکی

هدف دندانپزشک پیشگیری از بروز اندوکاردیت در بیماران دندانپزشکی مستعد است. هرگونه درمانی که منجر به وارد شدن جراحاتی به بافت نرم و استخوان شود و متعاقب آن خونریزی بوجود آید، می‌تواند باعث بروز باکتریمی زودگذر گردد، که خود می‌تواند در بیماران مستعد منجر به اندوکاردیت شود. حتی انجام کوچکترین کارهای دندانپزشکی مانند تمیز کردن […]