پایان نامه انحلال قراردادها

دولت برای رفع نیازهای خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد، بخش مهمی از اعمال حقوق دولت”قراردادها”هستند.در دنیای امروز، تقریباً تمام فعالیت های جدی اقتصادی در قالب قرارداد صورت می­گیرد و از این جهت یکی از مهمترین وسیله اثبات حقوق طرفین « قرارداد » است. در بیان انواع قراردادهای اداری (دولتی)، قرارداد پیمانکاری دارای اهمیت […]