تحقیق بررسی انجام حرکات کششی در ورزش

در حالی که تمرین های کششی در مقایسه با ورزش های قدرتی و استقامتی مثل تمرین با وزنه ( دمبل وهالتر ) و ورزش های سنگین با وزنه تمرین های ملایمتری هستند  ولی بدون یک کشش خوب  تمام فعالیت شدید شما در باشگاه ناقص باقی می ماند.انواع کشش؛ کشش بالستیک ، کشش دینامیک ، کشش […]