تحقیق انتظار و مدیریت سازنده

مدیریت رفتاری است که مدیران به تناسب جایگاهی که دارند برای اداره ی سازمان از خود نشان می دهند که در یک عرصه گسترده به فعالیت می پردازند که ابتدای قلمرو فعالیت آن،  فرد و انتهایش جهان هستی است. موفقیت در این عرصه از آن مدیرانی است که از تمام عناصر اثرگذار در مدیریت فردی […]