کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور عشایر

بعد از انجام بررسیهای اداره امور عشایر ایذه به این نتیجه رسیدیم که اگر حسابداری اداره با سیستم کامپیوتر انجام می شد ، کارها با سهولت و بدون اشتباه انجام می شد ، و یکی دیگر از معایب اداره فوق کمبود نیروی متخصص و آشنا با این فن است.  اگر اداره یک بایگانی مرتب داشته […]