مقاله تخلف نسبت به اموال

کلمه ی “کنترل” در معرض بررسی دقیق قضایی درقضیه ی آقای وودمن [۱۹۷۴] ۲ گزارش قانونی تمام انگلیس صفحه ی ۹۵۵٫ مالکان یک کارخانه ی متروکه توافق کرده بودند که همه ی ضایعات فلزی شان را که در کارخانه بود، بفروشند. خریداران وارد محوطه شدند و اکثر فلزات را بردند به جز مقدار کمی که […]