مقاله امنیت در مدیریت شبکه سیار

یکی از چالش های بزرگ در شبکه های بی سیم ،امنیت اطلاعات است.در شبکه های سیمی برای استراق سمع داده های جاری بروی رسانه انتقال دسترسی فیزیکی به کانال الزامی است و همین عامل تا حدود اندکی اخلالگران را محدود می کند و مسئولین شبکه می توانند با تمهیدات امنمیت فیزیکی ،احتمال استراق سمع مستقیم […]