پایان نامه نساجی و علوم الیاف

ارزیابی نیروی کششی نخ طی مرحله بافت در انتخاب نخ و بهینه سازی- پارامترهای منحنی فرآیند بافت، اهمیت به سزایی دارد. این امکان وجود ندارد که بتوان به طور مستقیم نیروی کششی را در وضعیت عملکرد وسایل در حال کار تعیین کرد مگر اینکه در ساختمان ماشین بافندگی تغییراتی ایجاد شود. تعداد مقالات و گزارشات […]