پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک کامپیوتر(CAPP)

این پایان نامه الگوریتم ژنتیک نوظهوری که کاربرد موفقیت آمیزی برایCAPP توزیع شده (یعنی یک محیط چندکارخانه ای) و سنتی دارد ارائه می دهد. کاربرد الگوریتم ژنتیک برای CAPP در سیستم های تولیدی توزیع شده، بر اساس توزیع ساختن ماشین ها و ابزارها از نظر جغرافیایی توسعه داده شد. این می تواند تولید یک طرح […]