پایان نامه بازی های المپیک باستان رشته تربیت بدنی

هدف از این تحقیق بررسی نتایج حضور  کشورهای آسیایی در بازیهای المپیک (۲۰۰۴_۱۸۹۶) میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی_تاریخی  میباشد .جامعه تحقیق حاضر را کشورهای آسیایی شرکت کننده در بازهای المپیک و نمونه مورد نظر را نیز کشورهای مدال آور آسیایی شرکت کننده در این بازیها تشکیل میدهند .پایان نامه بازی های المپیک باستان رشته […]