کارآموزی برق الکترو تکنیک رشته برق و الکترونیک

دستور کارهای تک فاز متقاضیان پس از بررسی محل توسط امور مشترکین شهرستان ها آماده شدن جهت وصل انشعاب برای تعیین فاز آن به مهندسی ارسال می گردد که رئیس مهندسی برای بررسی و تعیین فاز مناسب بدلیل حفظ تعادل بار فازها و جلوگیری از پربار شدن ترانسفورماتور به کنترل بار ارجاع می نماید.کنترل بار […]