تحقیق سیستم اکسیداسیون فنتون و انعقاد

با توجه به اینکه در کشور ما در خصوص حذف رنگهای با پایه آبی تحقیقات اندکی  صورت گرفته است و با توجه به گسترش روز افزون استفاده از این رنگها در صنایع مختلف تعیین روش کاربردی جهت حذف و یا کاهش این رنگها از پساب ضروری به نظر می رسد . لذا با استفاده از […]