مقاله اقتصاد کشاورزی رشته کشاورزی

اقتصاد کشاورزی اساسا اصول اقتصادی را برای تولید محصولات کشاورزی و دامی بکار می برد .که بعنوان کشاورزی شناخته می شود.کشاورزی یکی از شاخه های اقتصاد است که به طور ویژه با استفاده از زمین سروکار دارد.در ابتدا تاکید داشت روی حداکثر کردن بازده تولید محصولات کشاورزی و نگهداری و حفظ از اکوسیستم خوب خاک.در […]