مقاله اقتصاد اسلامی رشته اقتصاد

مقاله و تحقیق اقتصاد اسلامی ماهیت و نقش مفروضات بیشینه سازی  را در رابطه با سود و فایده در جریان اصلی شکل گیری نظریه قیمت از دیدگاه روش شناسی را  در رشته اقتصاد مورد مطالعه قرار می دهد. روند کلی علم اقتصاد در این مفروضات را بر خلاف بسیاری از انتقادات اساسا به دو دلیل حفظ می […]