مقاله ماهیت اقاله رشته ی حقوق

در بحث مقاله از آثار اقاله رشته حقوق، قلمرو اقاله از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا قلمرو این عقد را از دو جهت بررسی می‌کنیم: یکی از جهت نوع عقد و دیگری از جهت موضوع عقد مورد اقاله. قلمرو عقد از جهت نوع عقد مورد اقاله محدود است؛ چون فقهای امامیه، علما و اساتید حقوق […]