پایان نامه اثر طرحواره ناسازگار اولیه و افسردگی بر خودکشی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طرحواره ی ناسازگار اولیه و افسردگی بر افکار خودکشی انجام شد. این پژوهش کاربردی و با رویکرد توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش زنان خانه دار شهر شیراز بودند. تعداد ۴۰ زنان خانه دار ناحیه ی ۴ شیراز در سال ۹۲-۹۱ به روش نمونه گیری خوشه ای […]

پایان نامه رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب

دلایل ضرورت و اهمیت تحقیق در یک زمینه خاص می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گیرد، در این راستا با توجه به به عنوان پژوهش حاضر و مطالعات انجام شده پیرامون متغیر های  این پژوهش شامل، جهت گیری های مذهبی، افسردگی و اضطراب، شناسایی رابطه بین این سه متغیر از اهمیت بسزایی برخوردار است. […]

روش تحقیق بررسی علل افسردگی در زنان

افسردگی یک اختلال عاطفی است که در بعد عواطف فرد اختلال ایجاد می کند. افسردگی می تواند هم دلایل بیرونی و محیطی و هم علل ژنی و درونی داشته باشد. به لحاظ ژنی هورمونها تغییراتی در بدن ایجاد می کند. در زبان روزمره، از کلمه افسرده جهت توصیف تعدادی از احساسات غم، ناکامی، یاس، و شاید […]

روش تحقیق بررسی میزان افسردگی فرزندان شاهد و غیر شاهد

بررسی یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که علائم جسمانی فرزندان جانبازان اعصاب و روان و فرزندان افراد عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد که فرض ۱ تائید نشده استفرضیه  بیان می گند در مشکلات خواب تفاوت معنی داری بین فرزندان جانبازان اعصاب و روان و فرزندان افراد عادی وجود ندارد که فرضیه دوم […]

روش تحقیق تاثیر ناسازگاری اولیه و افسردگی بر خودکشی

منظور از طرحواره الگوی سازمان یافته در روش تحقیق افسردگی اندیشه و عمل که در تعامل بین انسان و محیط به کار می روند است. طرحواره هال سنگ بنای تفکر به شمار می روند(فتسکوومکللور، ۲۰۰۵،ص ۵۸۱؛ به نقل از سیف، ۱۳۸۹). متعاقب نظریه های شناختی آسیب پذیری روانی و با وام گیری از دیدگاه پیاژه، جفری یانگ […]