تحقیق بررسی انحرافات دینی در اشعار خیام نیشابوری

واژه انحراف از کج شدن و پیچ خوردن راه گرفته شده است به گونه ای که شخص یا مجموعه ای، مسیری را برای پیمودن انتخاب ولی به تدریج یا ناگهانی و یک باره از مسیر خارج و به سمت و سوی دیگر ادامه ی طریق می دهد خواه این انحراف به چپ باشد یا به […]