روش تحقیق اضطراب در دانش آموزان تیز هوش رشته روانشناسی

از آنجا که دانش آموزان تیزهوش عموما یک قشر ویژه در گروه های دانش آموزی می باشد و شاید از جهاتی تفاوت های بسیاری با گروه های همسال خود داشته باشند بر آن شدیم تا در این پژوهش ببینیم که آیا از نظر میزان بر یادگیری دانش آموزان تیزهوش در مقطع راهنمایی با دانش آموزان عادی […]

مقاله اضطراب انواع درمانگیرهای رفتاری و خود نظم جویانه

حساسیت زدایی منظم با اخذ تاریخچه مشکل بیمار شروع یم شود این تاریخچه شامل اخذ اطلاعات در مرود شرایط ترسیع کننده و عوامل رشدی می شود گاهی برای تاریخچه گرفتن باید چند مصاحبه صورت بگیرد و پرسش نامه هایی پر شود . دلیل اصلی این کار هم مشخص کردن کانون اضطراب بیمار است هم چنین بخشی […]