کار تحقیقی اصول دموکراسی و نظام انتخابات ایران

نظام انتخاباتی مجلس به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام انتخاباتی در کشور ایران نسبت به سایر بخش ها کمتر مورد تغییرات عمده قرار گرفته است و تقریبا از همان اوایل انقلاب تاکنون تغییر عمده ای نداشته است. این نظام متاثر از نظام انتخاباتی فرانسه یعنی نظام اکثریتی(دودویی) شکل گرفته است. م ۸ و ۹ […]