مقاله ژنتیک (اصلاح ناقل)

ژنتکیکی،‌به ناقلینی اتلاق می شود که از توانایی انتقال اطلاعات ژ ‍نتیکی در بین گیاهان و انتقال  اطلاعات ژنتیکی از دیگر موجودات ( باکتری ها ،‌قارچ ها و حیوانات ) به گیاهان برخوردارند .خصوصیت همه ناقل ها این است که می توانند با  با پذیرفتن DNA ی خارجی سیکل زندگی خود را نیز تکمیل نمایند […]

مقاله ژنتیک رشته پزشکی و علوم تجربی

همان طور که مشاهده شد با استفاده از تکنیک های مختلف مهندسی ژنتیک  می توانیم ژن مطلوب را به گیاه مورد نظر وارد کنیم تا صفات مورد نظر در آن گیاه بروز پیدا کند . بدین وسیله مهندسی ژنتیک پتانسیل عظیمی را برای  اصلاح گیاهان به ارمغان آورده است ، که بدون نیاز به ‍زمان زیاد […]