تحقیق بررسی زندگی شاعر حبسیه مسعود سعد سلمان

 مسعود سعد سلمان، از اولین شاعرانی است که در خارج از ایران متولد شده است، در همان جا پرورش یـافـتـــه، جاه ومقامی یافته، به زندان افتـــاده وسرانجام پس از در آمدن از زندان تن به خاک سپرده است.همه اختلافاتی که در تاریخ تولد اوهست، محققــــان به این نیجه رسیده اند که بین سالهای۴۳۸تا۴۴۰ درشهر لاهور […]