تحقیق تاثیر تعاونی های کشاورزی بر اشتغال

اثر متغیرهای«اندازه بنگاه»و«سابقه صادراتی»بر موانع‌ ادراک‌شده در فراینده اداری-خدماتی صادرات. تحقیق بررسی تاثیر تعاونی های کشاورزی بر ایجاد و اشتغال و درآمد زایی و رونق اقتصادی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.  تاثیر تعاونی های کشاورزی بر اشتغال مطالعه موردی تعاونیهای شمال شرق کشورمربوط به کلیه فعالیتهای شرکت تعاونی و تنوع فعالیتها […]

بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در ایران

کار ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . […]