مقاله بررسی اثر امگا -۳ در یادگیری موش صحرایی

روغن ماهی امگا -۳  به عنوان یکی از غذاهای مهم در جهت تقویت حافظه و یادگیری در تحقیق حاضر به مطالعه تجربی به این مسئله پرداخته شده است. برای این منظور موش های نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به ۵ گروه ۸ تایی شاهد کنترل و گروه های تجربی ۱، ۲، ۳، تقسیم […]