مقاله اسید دی اکسی ریبونوکلئدیک(DNA)

هر رشته اسید دی اکسی ریبونوکلئدیک(DNA) دارای قطعات است که حاوی اطلاعات ژنتیک است کهتوسعه ارگانیسم ها (اکسونها) و قطعاتی را اعلام می نماید که هیچ اطلاعات ژنتیک مرتبط را ابداً عرضه نمی کند (اییترونها) .اگرچه اینترون ها ممکن است بی فایده به نظر برسند ، متوجه شده اند که آنها حاوی توالی های تکراری از […]