تحقیق بیماری اسهال رشته پزشکی

اسهال یکی از علل عمده بیماری و مرگ در بین کودکان کشورهای در حال توسعه می باشد به طوریکه تخمین زده شده ۳/۱ هزار میلیون مورد بیماری و باعث ۲/۳ میلیون مرگ در کودکان زیر ۵سال می شود.یک علت عمده سوء تغدیه می باشد و این بدین خاطر می باشد که بیمار اسهالی کمتر غذا […]