تحقیق اسناد مشروط در عرف بانکداری

در این تحقیق تلاش شده است به بررسی اسناد مشروط در عرف بانکداری پرداخته شود. لذا، آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی حقوق اجاره به شرط تملیک در عرف بانکداری، شروط اعمال شده در سپرده های بانکی و رعایت شروط پیرامون اعتبار اسناد در عرف بانکداری، و شرط کیفری مالی در […]