مقاله تشخیص p63 در افتراق سرطان ریه سلول کوچک از بزرگ (اسمیر سیتولوژی)

افتراق سرطان سلول کوچک از غیر کوچک ریه ودر بین انواع غیر کوچک افتراق اسکواموس سل کارسینوما ازآدنوکارسینوما به دلیل تفاوتهایی که ازنظر  درمانی وپیش آگهی دارند ، مهم است.رنگ آمیزی آمیزی ایمینوسیتوشیمیP63 روی اسمیرهای برونکیال واشینگ وبراشینگ در این بین کمک کننده میباشد چون دراسکواموس سل کارسینوما بر خلاف سرطان سلول کوچک ریه مثبت […]