تحقیق استقلال قضايی(قضات) در نظام حقوقی اسلام و اهميت آن

اندك نظر در هر محيط اجتماعي مسلم است كه معنويات اشخاص متنوع و هر كس داراي صفات مذمومه و ممدوحه بوده و هر ملتي داراي افراد نيك و بد مي‌باشد. كه وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نيك بود و نظم جامعه را مختل مي‌نمايند و ثمره حاصله تجاوز و تعدي افراد قوي و […]