مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی

تصویر فیلتر شده پزشکی Icartitage(X) و Sspace(X) آستانه گیری می شوند، با مقدار سطح آستانه ای توسط اپراتور تعیین می شود. از آنالیز اتصال و رشد ناحیه اینواحی تقریبی غضروف استابولار Sacat، غضروف(استخوان) فمور Sfemur و فضای آرتیکولار Sspace بدست می آید. آنالیز اتصال و رشد ناحیه ای بعداً توضیح داده می شود.شکل ۱(C) نتایج […]