مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی

تصوير فيلتر شدة پزشکی Icartitage(X) و Sspace(X) آستانه گيري مي شوند، با مقدار سطح آستانه اي توسط اپراتور تعيين مي شود. از آناليز اتصال و رشد ناحيه اينواحي تقريبي غضروف استابولار Sacat، غضروف(استخوان) فمور Sfemur و فضاي آرتيكولار Sspace بدست مي آيد. آناليز اتصال و رشد ناحيه اي بعداً توضيح داده مي شود.شكل 1(C) نتايج […]