مقاله تحلیل استاتیکی مخزن ضربه گیر

پس از تکمیل بارگزاری و تحلیل اعمال شده بر مخزن و ملاحظه نتایج در مقاله می توان به طور کلی و در قالب یک جمع بندی کلی گفت که کار انجام شده در واقع یک کارالمان محدود و رسیدن به نتایج با قابلیتهای المان محدود بوده است در این نتایج حاصله مشاهده می شود که […]