مقاله مزایای سرمایه گذاری در بورس

مقام تنظیم های بازار مالی، نهادی است که از سوی حکومت مامور تنظیم بازارهای مالی و سرمایه گذاری در این کشور شده است و وظیفه تنظیم بازار و ارائه خدمات مالی  را بر عهده دارد که در عرصه های اوراق مالی، نهادهای صندوقهای اعتباری پول بجز بانک ها و توزیع خدمات و تولیدات مالی فعالیت […]