مقاله ارزیابی چابکی رهبری

در این مورد فکر کردن در مورد ارائه به عنوان یک عملکرد به این معنی است که Adam با چگونگی   سروکار دارد. با این وجود، راه های Post-heroic برای دست یابی به یک ارائه به عنوان عملکرد وجود دارند. برای نمونه، وجود رهبری از Halpern and Lubar را نگاه کنید. مقاله ارزیابی چابکی رهبری در قالب […]