تحقیق ارتداد ،اسلام و حقوق بین الملل رشته حقوق

ارتداد در دین اسلام از جمله مقولاتی است که تقابل آن با آزادی عقیده به عنوان یکی از وجوه آزادی در حقوق بشر موجبات مهیا شدن ایراداتی را فراهم آورده است وایجاد شبهاتی کرده است .این در حالی است که دین اسلام با توان استدلال و ظرفیت بالای فرهنگی که دارد به راحتی می تواند […]