مقاله اراده خدا نسبت به افعال انسان از نظر رازی و طبرسی

مسأله ی جبر و تفویض، اگر چه در خصوص انسان مورد بحث بوده است، مبتنی بر یک نزاع گسترده ی عقلی درباره ی علل و معلول ها استقلال دارند یا خیر (۸، ص: ۵۵). اشاعره رابطه ی علیت را بین ممکنات انکار کرده و از مکرر آمدن شیئی به دنبال شئ دیگر به «عادت» تعبیر […]