تحقیق ادراک خیال و هنر رشته هنر

برخلاف تصویر عمومی، خلق معماری نه در جهت ارضاء مادی و نیاز روز؟؟ انسان است. بلکه فرصتی است برای بروز نیروهای تصور و تخیل و بیان آرمان های ذهنی معمار در قالب فضاهای قابل زیست. ؟/ رهگذر است که نیازهای زیستی روزمره انسان نیز در قالب، فضاهای غنی شده به تحقیق می پیوندد و نمایانگر […]