سمینار بررسی تطبیقی ادبیات پایداری و دفاع مقدس در ایران

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مطالعه ادبیات دفاع مقدس در ایران و کشور های آلمان، فرانسه، روسیه و فلسطین بود. تحقیق حاضر تحقیقی نظری بود که با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد. با توجه به مطالعه به عمل آمده در این زمینه، نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که از نظر پیش زمینه […]