تحقیق بررسی اختلاس رشته حقوق جزا

اختلاس واژه ای عربی، مشتق از (اختلاس) و مصدر باب افتعال است و در بیان مضار مفهوم آن گفته اند الخلس: الاخذ فی نهزه و مخاتله، خلست الشی و تخلسته و اختلسته از استلیته، و الاختلاس کالخلس و قیل اخص من الخلس و خلس الشی خلساء سلبه بمخاتله و عاجلا یعنی خلس به معنای ربودن در […]

روش تحقیق اختلاس رشته حقوق

بنا به نظر اکثر حقوقدانان موضوع جرم اختلاس، تنها مال منقول است و سیاق عبارت ماده ۵ قانون یاد شده نیز موید این نظر میباشد. رفتار مجرمانه اختلاس بصورت برداشت و یا تصاحب بروز و ظهور پیدا می‌کند و هر دو به معنای تملک و از آن خود ساختن مال دیگری است منتهی برداشت ناظر […]